Cele Fundacji Rozwoju E-commerce

Celem Fundacji jest działalność w zakresie:

 1. Wspomagania rozwoju gospodarczego, w tym rozwoju przedsiębiorczości.
 2. Promocja zatrudnienia i aktywizacji zawodowej.
 3. Zastosowania nowoczesnych technologii w aktywizacji zawodowej.
 4. Społeczeństwa informacyjnego – zwiększenie innowacyjności gospodarki.
 5. Wsparcia Konsumentów w kontakcie z Przedsiębiorcami.
 6. Zwiększenia świadomości Konsumentów w stosowaniu nowych technologii.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Działalność kulturalną:
 • Organizowanie spotkań, pokazów oraz wydawanie publikacji.
 1. Działalność edukacyjną:
 • Promocję nowych technologii jako narzędzia wzmocnienia społeczeństwa obywatelskiego i zaangażowania społecznego,
 • Organizowanie szkoleń i kursów mających na celu podniesienie świadomości Konsumentów przy zastosowaniu nowych technologii,
 • Propagowanie bezpieczeństwa i świadomości zagrożeń z zastosowaniem nowych technologii,
 • Upowszechnianie nauki, edukacji, oświaty i wychowania w tym wspierania inicjatyw na rzecz rozwoju nowych technologii,
 • Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich w tym także działań wspomagających rozwój demokracji,
 • Inicjowanie i wspieranie nowatorskich rozwiązań w różnorodnych dziedzinach życia społecznego, w szczególności w ochronie praw i wolności człowieka i obywatela,
 • Propagowanie wykorzystania nowoczesnych technologii w ogólnie pojętym poradnictwie obywatelskim,
 • Upowszechnianie wiedzy o prawach konsumenta i ochronie danych osobowych w internecie,
 • Propagowanie wśród przedsiębiorców dobrych praktyk w zakresie kontaktu z konsumentami i sprzedaży konsumenckiej,
 • Promowanie funkcjonujących zgodnie z prawem stron, sklepów i innych portali internetowych,
 • Organizowanie szkoleń z zakresu podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej,
 • Promowanie idei przedsiębiorczości w tym promowanie działalności wspomagającej rozwój gospodarki,
 • Promocję zatrudnienia i aktywizację osób pozostających bez pracy i zagrożonych zwolnieniem z pracy,
 • Promowanie aktywnej działalności społecznej oraz upowszechnienie dobrych wzorców działalności na poziomie lokalnym, regionalnym i międzynarodowym,
 • Propagowanie idei współpracy w oparciu o technologie informatyczne i komunikacyjne skupione w obszarze rozwoju innowacji, e-biznesu, e-usług, e-learningu, automatyzacji procesów biznesowych i innych rozwiązań zwiększających efektywność wymiany informacji i współpracy,
 • Rozwijanie i umacnianie postaw nastawionych na aktywne współdziałanie w rozwoju społeczeństwa obywatelskiego wykorzystującego zaawansowane technologie informatyczne i komunikacyjne poprzez aktywizację młodych przedsiębiorców, studentów i młodzieży na wsi i w miastach oraz walkę z wykluczeniem cyfrowym.
 1. Członkostwo w organizacjach o celach statutowych zbieżnych z celami Fundacji.
 2. Współpracę z władzami samorządowymi i rządowymi oraz polskimi i zagranicznymi organizacjami pozarządowymi w zakresie wymienionym w celach działania Fundacji.