Regulamin

§ 1 Definicje

 1. Serwis – serwis internetowy dostępny pod adresem https://fundacja-ecommerce.pl
 2. Dzień roboczy – jeden dzień od poniedziałku do piątku z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy.
 3. Kodeks cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 16, poz. 93, z późn. zm.), zwany dalej również k.c.
 4. Regulamin – oznacza niniejszy Regulamin serwisu https://fundacja-ecommerce.pl
 5. Usługodawca – Fundacja Rozwoju E-commerce, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220), ul. Jana Dzierżonia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000065264, NIP: 7492096735, REGON: 366086506
 6. Użytkownik – oznacza osobę fizyczną, osobę prawną lub jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną, korzystającą z usług świadczonych przez Usługodawcę za pośrednictwem Serwisu.
 7. Zamówienie – oświadczenie woli Użytkownika stanowiące ofertę zawarcia umowy o świadczenie Usług na zasadach określonych w Regulaminie lub oświadczenie woli przyjęcia oferty Usługodawcy.

§ 2 Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin określa warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną, za pośrednictwem serwisu internetowego https://fundacja-ecommerce.pl, przez Fundację Rozwoju E-commerce, z siedzibą w Kędzierzynie-Koźlu (47-220), ul. Jana Dzierżonia 2, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez Sąd Rejonowy w Opolu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 000065264, NIP: 7492096735, REGON: 366086506
 2. Kontakt z Usługodawcą jest możliwy poprzez adres poczty elektronicznej: biuro@fundacja-ecommerce.pl oraz telefonicznie: +48 537 926 362.
 3. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, strony internetowej Serwisu, a także m.in. do wzorów, formularzy należą do Usługodawcy, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem oraz powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Serwis skierowany jest do Przedsiębiorców.
 5. Zawartość Serwisu nie jest ofertą w rozumieniu w rozumieniu art. 66 k.c., lecz zaproszeniem do zawarcia umowy określonym w art. 71 k.c. lub do podjęcia negocjacji.
 6. Niniejszy Regulamin jest nieprzerwanie i nieodpłatnie udostępniony w witrynie internetowej https://fundacja-ecommerce.pl, w sposób umożliwiający Użytkownikom jego pozyskanie, odtwarzanie i utrwalanie jego treści poprzez wydrukowanie lub zapisanie na nośniku w każdej chwili.
 7. Użytkownik ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego dostawcy usług internetowych.
 8. Usługodawca informuje, że korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną może wiązać się z zagrożeniem po stronie każdego użytkownika sieci Internet, polegającym na możliwości wprowadzenia do systemu teleinformatycznego Użytkownika szkodliwego oprogramowania oraz pozyskania i modyfikacji jego danych przez osoby nieuprawnione. W celu uniknięcia ryzyka wystąpienia zagrożeń każdy Użytkownik powinien stosować właściwe środki techniczne, które zminimalizują ich wystąpienie, a w szczególności programy antywirusowe i zaporę sieciową typu Firewall.
 9. Usługodawca zastrzega sobie prawo do umieszczania w witrynie internetowej Serwisu treści reklamowych dotyczących oferowanych przez siebie i osoby trzecie usług i towarów w formach stosowanych w sieci Internet.

§ 3 Korzystanie z Serwisu

 1. Korzystanie z Serwisu Internetowego oznacza każdą czynność Użytkownika, która prowadzi do zapoznania się przez niego z treściami zawartymi na stronie internetowej Serwisu,
 2. Korzystanie z Serwisu może odbywać się wyłącznie na zasadach i w zakresie opisanym w Regulaminie.
 3. Minimalne wymagania techniczne umożliwiające korzystanie ze strony internetowej Serwisu:
 4. komputer, laptop lub inne urządzenie multimedialne z dostępem do Internetu,
 5. dostęp do poczty elektronicznej,
 6. przeglądarka internetowa obsługująca pliki cookies (Mozilla Firefox w wersji 17.0 i wyższej, Internet Explorer w wersji 10.0 i wyższej, Opera w wersji 12.0 i wyższej, Google Chrome w wersji 23.0. i wyższej, Safari w wersji 5.0 i wyższej, Microsoft Edge w wersji 25.10586.0.0 i wyższej),
 7. zalecana minimalna rozdzielczość ekranu: 1024×768,
 8. włączenie w przeglądarce internetowej Javascript,
 9. do odczytu dokumentów zapisanych w formacie PDF wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania plików w formacie PDF,
 10. do odczytu lub edycji dokumentów zapisanych w formacie DOC/DOCX wymagane jest posiadanie zainstalowanego programu do przeglądania lub edycji plików DOC/DOC,.
 11. do korzystania z Usług świadczonych przy zastosowaniu kodu HTML przeznaczonego do zamieszczenia w kodzie źródłowym strony internetowej, wymagane jest posiadanie dostępu do niego,
 12. do korzystania z funkcjonalności powiązanych z portalami społecznościowymi, wymagane jest posiadanie kont w tych portalach.
 13. Usługodawca dołoży wszelkich starań, aby korzystanie ze Serwisu było możliwe dla Użytkowników z użyciem wszystkich popularnych przeglądarek internetowych, systemów operacyjnych, typów komputerów oraz typów połączeń internetowych. Usługodawca nie gwarantuje jednak i nie odpowiada za to, że każdy wariant konfiguracyjny sprzętu elektronicznego posiadany przez Użytkownika, umożliwi mu korzystanie z Serwisu.
 14. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów Serwisu wyłącznie na własny użytek. Użytkownik nie jest uprawniony do ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania strony internetowej Serwisu. Niedozwolone jest korzystanie przez Użytkownika z Serwisu w sposób sprzeczny z prawem, dobrymi obyczajami, naruszający dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Usługodawcy.

§ 4 Usługi i Zamówienia

 1. Umowy o usługi świadczone w ramach Serwisu są zawierane na czas określony lub nieokreślony i ulegają rozwiązaniu z chwilą ich wykonania przez Usługodawcę lub z upływem określonego terminu lub rozwiązania umowy na skutek jej wypowiedzenia, zgodnie z poniższymi postanowieniami lub postanowieniami indywidualnie uzgodnionymi z Użytkownikiem.
 2. Usługa wyceny usług płatnych oraz usługa Sporządzenia Dokumentu jest świadczona w Dni Robocze w godzinach od 8:00 do 16:00.
 3. Użytkownik może składać Zamówienia poprzez formularz dostępny w Serwisie, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres wskazany w Serwisie lub telefonicznie na numer wskazany w Serwisie.
 4. Ceny usług przedstawione w Serwisie podane są w złotych polskich i stanowią cenę netto, do której należy doliczyć podatek od towarów i usług w wysokości określonej przez obowiązujące przepisy prawa.
 5. Użytkownik dokonuje płatności za świadczone na jego rzecz usługi płatne poprzez przelew bankowy na rachunek bankowy Usługodawcy na podstawie wystawianej przez Usługodawcę faktury pro forma lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych tpay – Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, KRS: 0000412357, NIP: 7773061579,  (więcej informacji: https://tpay.com/metody-platnosci).
 6. Do każdego opłaconego Zamówienia Usługodawca wystawia fakturę VAT, która wysyłana jest na adres korespondencyjny Użytkownika. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie faktur VAT w formie pliku elektronicznego PDF, który zostanie u przesłany na podany adres e-mail. Zgoda może być w każdej chwili cofnięta przez wysłanie Usługodawcy na adres poczty elektronicznej stosownego oświadczenia woli Użytkownika.
 7. Zamówienia, dla których nie dokonano płatności w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych od daty ich potwierdzenia przez Usługodawcę zostają automatycznie anulowane. Wystawienie faktury pro forma po dokonaniu jej akceptacji przez Użytkownika stanowi zawarcie umowy, co wiąże się z koniecznością zapłaty ceny.
 8. W przypadku wystąpienia z zapytaniem o indywidualną wycenę danej usługi, Usługodawca przedstawi wycenę Użytkownikowi, w terminie do 4 (czterech) Dni roboczych, od dnia otrzymania zapytania. Otrzymana przez Użytkownika wycena jest ofertą Usługodawcy, ważną przez 14 dni kalendarzowych od jej otrzymania, którą Użytkownik może w tym czasie przyjąć.
 9. Po złożeniu Zamówienia, Usługodawca przesyła na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej potwierdzenie przyjęcia Zamówienia, w którym wyszczególniona jest szacunkowa liczba Dni roboczych potrzebnych do przesłania przez Usługodawcę zamówionych Dokumentów oraz potwierdzenie wartości Zamówienia netto.
 10. W przypadku, gdy Użytkownik błędnie określi parametry Zamówienia, na podstawie których Usługodawca dokonał wyceny, a Użytkownik na jej podstawie złożył Zamówienie i dokonał płatności, Usługodawca może odstąpić od realizacji Zamówienia. Przez błędne określenie parametrów Zamówienia rozumieć należy wybór przez Użytkownika parametrów Zamówienia w sposób niezgodny z rzeczywistą działalnością prowadzoną przez tego Użytkownika. Usługodawca weryfikuje zgodność wybranych parametrów z rzeczywistym zakresem prowadzonej przez Użytkownika działalności, poprzez wykorzystanie powszechnie dostępnych źródeł informacji, m. in. poprzez weryfikację strony internetowej Użytkownika.
 11. W przypadku odstąpienia od realizacji Zamówienia Usługodawca, poinformuje Użytkownika o zaistniałych okolicznościach i dokona zwrotu płatności, na wskazany przez Użytkownika numer rachunku bankowego, niezwłocznie, nie dłużej niż w ciągu 7 (siedmiu) dni kalendarzowych od daty odstąpienia od realizacji Zamówienia – chyba, że Usługodawca i  Użytkownik ustalą inaczej, przy czym w przypadku Usługi już częściowo zrealizowanej, Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac czy przekazanych Dokumentów.
 12. Usługodawca zastrzega sobie możliwość zmiany rodzaju, form, czasu oraz sposobu udzielania dostępu do oferowanych Usług, o czym poinformuje Użytkowników w sposób właściwy dla zmiany Regulaminu.
 13. Usługodawca rozpoczyna świadczenie danej Usługi pierwszego Dnia roboczego po dniu wpłynięcia, na jego rachunek bankowy wskazany na fakturze pro forma, ceny Usługi oraz po uzyskaniu od Użytkownika wszelkich informacji niezbędnych do wykonania Usługi.
 14. Zamówienia złożone w dni powszednie po godz. 16:00, w soboty, niedziele oraz święta, będą rozpatrywane następnego Dnia roboczego.

§ 5 Realizacja Zamówienia

 1. Usługodawca rozpoczyna realizację Usługi polegającej na sporządzeniu i udostępnieniu Dokumentów niezwłocznie, w terminie nie dłuższym niż 14 (czternaście) Dni roboczych. Wyżek wskazany termin nie biegnie, w czasie gdy propozycja Dokumentacji weryfikowana jest przez danego Użytkownika, w celu zgłoszenia przez niego uwag, jak również w czasie, gdy Usługodawca oczekuje odpowiedzi Użytkownika na zadane pytania w celu ustalenia informacji niezbędnych do utworzenia Dokumentu oraz w czasie, gdy Usługodawca oczekuje na przesłanie opisu funkcjonalności i sposobu działania np. sklepu lub serwisu internetowego oraz w czasie przeprowadzania konsultacji dotyczących sporządzanej Dokumentacji z Użytkownikiem w formie elektronicznej, telefonicznej lub pisemnej.
 2. Usługa sporządzenia i udostępnienia Dokumentów świadczona jest w następujący sposób:
  1. Usługodawca dokonuje audytu/analizy strony internetowej Użytkownika, udostępnionych mu przez Użytkownika dokumentów oraz analizuje opis funkcjonalności i działania np. sklepu czy serwisu internetowego przesłany przez Użytkownika oraz przesyła Użytkownikowi ankietę w celu prawidłowego świadczenia Usługi.
  2. Usługodawca w oparciu o uzyskane informacje przygotowuje projekt Dokumentu/Dokumentów.
  3. Usługodawca przesyła Użytkownikowi projekt Dokumentu/Dokumentów na adres e-mail wskazany w Zamówieniu. Użytkownik po otrzymaniu Dokumentu/Dokumentów zapoznaje się z nimi, a następnie zgłasza uwagi do projektu. Na zgłoszenie uwag Użytkownik ma 5 (pięć) Dni roboczych pod rygorem uznania, że nie zgłasza on żadnych uwag w zakresie przesłanych projektów. W przypadku zgłoszenia uwag po upływie ww. terminu, każda Usługa polegająca na dokonaniu zmian w sporządzonej Dokumentacji jest dodatkowo płatna. Uwagi zgłaszane są na projekcie Dokumentu/Dokumentów w trybie zmian. Usługodawca, po otrzymaniu projektu Dokumentu/Dokumentów z uwagami Użytkownika, ustosunkowuje się do nich niezwłocznie, nie później niż w terminie 7 (siedem) Dni roboczych i przesyła ponownie do Użytkownika zmienioną wersję Dokumentacji.
  4. Usługodawca udostępnia Usługobiorcy Dokumenty (w ostatecznie ustalonej wersji) w sposób uzgodniony z Użytkownikiem, w szczególności przesyła Dokumenty na podany przez Użytkownika adres e-mail.
 3. Usługodawca uwzględni wskazane przez Użytkownika zmiany w projekcie/ach Dokumentu/ów, jeśli są one zgodne z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa.
 4. Użytkownik wraz z ostateczną wersją Dokumentacji otrzymuje Certyfikat, o ile Zamówienie obejmowało taką Usługę.
 5. W przypadku braku kontaktu z Użytkownikiem w trakcie sporządzania Dokumentacji, polegającym na braku odpowiedzi na wysłaną przez Usługodawcę korespondencję elektroniczną (e-mail) przez co najmniej 10 Dni roboczych, Usługodawca ma prawo do odstąpienia od wykonania Usługi. W takim przypadku Usługodawcy przysługuje wynagrodzenie proporcjonalne do wykonanych prac, które Usługodawca może potrącić z ceny Usługi wpłaconej przez Użytkownika.
 6. W przypadku usług polegających na poradach prawnych, wsparciu prawnym Użytkownika, realizacja takich usług następuje w Dni robocze, w terminie do 4 (czterech) Dni roboczych od wpływu zapytania na adres e-mail lub telefon Usługodawcy oraz przekazania wymaganych informacji i dokumentów niezbędnych do realizacji Usługi, chyba że Usługodawca i Usługobiorca ustalą inny termin, uwzględniając charakter i złożoność danego zagadnienia.
 7. Porady prawne są świadczone w języku polskim i w oparciu o przepisy prawa polskiego.
 8. Porady prawne niewykorzystane w okresie, na jaki został udzielony abonament wygasają, chyba że Użytkownik przedłuży usługę abonamentową na kolejny okres.
 9. Użytkownik zobowiązuje się dostarczyć w ustalonych z Usługodawcą terminach, kompletne i prawidłowe materiały oraz wszelkie informacje niezbędne do należytego wykonania usługi. Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za prawdziwość i kompletność przekazanych dokumentów oraz informacji, a także za skutki wynikające z nieprzekazania Usługodawcy informacji lub dokumentów, które miały znaczenie w danej sprawie. Usługodawca ma prawo wstrzymać się z wykonaniem usługi do czasu przekazania przez Użytkownika wymaganych informacji i dokumentów. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za następstwa, w tym za nieprawidłowe wykonanie usługi wynikające z nieudzielenia przez Użytkownika niezbędnych dla wykonania usługi informacji lub nieprzekazania odpowiednich dokumentów lub udzielenia nieprawidłowych wyjaśnień.
 10. Usługodawca może odmówić wykonania usługi, z przyczyn określonych w bezwzględnie obowiązujących przepisach prawa, a także jeżeli:
  1. zapytanie nie dotyczy bezpośrednio działalności prowadzonej przez Użytkownika, chyba że odrębne uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej,
  2. narusza zasady współżycia społecznego lub dobre obyczaje,
  3. udzielenie porady prawnej nie jest możliwe z przyczyn dotyczących Użytkownika.
 11. Użytkownik wyraża zgodę, aby kontakt między nim a Usługodawcą odbywał się za pośrednictwem poczty elektronicznej lub telefonicznie, na wskazany przez Użytkownika adres e-mail/ nr telefonu.
 12. W przypadku, gdy przedstawiona przez Użytkownika kwestia prawna wymaga pracy Usługodawcy przekraczającej wymiar przysługującego Użytkownikowi w ramach abonamentu wsparcia prawnego, Usługodawca przedstawia Użytkownikowi wycenę na wykonanie takiej usługi. W przypadku zaakceptowania przez Użytkownika przedstawionej wyceny, Usługa jest realizowana po zaksięgowaniu na rachunku bankowym Usługodawcy wpłaty za nią i dostarczenia wszelkich niezbędnych materiałów do zrealizowania Usługi. Usługa jest realizowana w terminie wskazanym w potwierdzeniu Zamówienia.
 13. W przypadku Usługi zgłoszenia zbiorów danych w rejestrze GIODO realizacja następuje po wypełnieniu i przesłaniu przez Użytkownika odpowiedzi, przy użyciu kompletnych i prawdziwych danych. Użytkownik przyjmuje do wiadomości i akceptuje fakt, że ostateczny rezultat postępowania w postaci rejestracji zgłoszonego zbioru danych uzależniony jest od decyzji Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. W związku z tym, Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu skutków dokonania lub braku dokonania rejestracji zgłoszonego zbioru danych. Zatajenie, nieudzielenie, udzielenie niepełnych lub błędnych informacji w ww. obszarze, może skutkować ich pominięciem i niewykazaniem w dokumentacji stanowiącej przedmiot takiej Usługi.

§ 6 Prawa i obowiązki Użytkownika

 1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami, mając na uwadze poszanowanie dóbr osobistych i praw własności intelektualnej osób trzecich, zakazane jest dostarczanie treści o charakterze bezprawnym .
 2. Użytkownik jest zobowiązany do niezwłocznego przekazywania informacji i materiałów mających wpływ na sporządzenie Dokumentu/ów.
 3. Użytkownik zobowiązany jest do wprowadzania danych zgodnych ze stanem faktycznym oraz informowania niezwłocznie o jakichkolwiek zmianach dotyczących przekazanych Usługodawcy danych, a w szczególności zmian w zakresie swojej działalności, czy zmian na stronie internetowej Użytkownika, które to zmiany mają wpływ na kształt i treść Dokumentu/ów, jak również usługi Monitoringu, czy innych Usług. Jeżeli zmiana dotyczy zakresu działalności Użytkownika i ma wpływ na treść Dokumentu/ów Usługodawca zastrzega sobie prawo do możliwości indywidualnej wyceny wprowadzenia takich zmian w danym Dokumencie. Wycena dokonywana jest niezwłocznie i przekazywana jest Użytkownikowi celem akceptacji.

§ 7 Odpowiedzialność i prawa Usługodawcy

 1. Usługodawca jest uprawniony do przerw lub zakłóceń w świadczeniu usług drogą elektroniczną i w udostępnianiu Stron Internetowych Serwisu, jeśli powodem jest: modyfikacja, modernizacja, rozbudowa lub konserwacja systemu teleinformatycznego lub oprogramowania Usługodawcy; działania lub zaniechania osób trzecich (działania niezależne od Usługodawcy) lub siła wyższa.
 2. Usługodawca względem Przedsiębiorców ponosi odpowiedzialność z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, wyłącznie za szkodę poniesioną przez Przedsiębiorcę bezpośrednio na skutek naruszenia przez Usługodawcę obowiązujących przepisów prawa albo niewykonania lub nienależytego wykonania przez Usługodawcę postanowień Regulaminu, z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa oraz w granicach szkody rzeczywiście poniesionej.
 3. Strony zgodnie wyłączają odpowiedzialność Usługodawcy z tytułu utraconych korzyści. Odpowiedzialność Usługodawcy jest ograniczona do wysokości wynagrodzenia, wynikającego z ostatniej opłaconej faktury.
 4. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu szkód spowodowanych działaniami lub zaniechaniami Użytkowników, w szczególności za korzystanie przez nich z Serwisu internetowego w sposób niezgodny z obowiązującymi przepisami prawa lub Regulaminem.
 5. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za stosowanie się i wywiązywanie się z postanowień Dokumentu, dla jakiego dał Certyfikat w stosunku do Użytkownika.
 6. W przypadku, gdy Użytkownik nie będzie stosował się do postanowień Regulaminu, Usługodawca wezwie Użytkownika drogą elektroniczną do stosowania się do jego postanowień. Użytkownik w ciągu 7 (siedem) dni kalendarzowych jest zobowiązany do zastosowania się do wezwania Usługodawcy i usunięcia nieprawidłowości. Jeżeli w ciągu ww. okresu Użytkownik nie zastosuje się do wezwania, dana usługa zostanie zawieszona do czasu usunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika. W przypadku nieusunięcia nieprawidłowości przez Użytkownika, przez kolejne 14 dni kalendarzowych liczone od dnia zawieszenia usługi, – takie zachowanie Użytkownika uznaje się za rezygnację z usługi.
 7. Wyłącznym źródłem zobowiązań Usługodawcy jest Regulamin oraz bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 8 Prawa autorskie

 1. Usługodawca w ramach świadczenia usługi płatnej Sporządzenia Dokumentu/ów, udziela danemu Użytkownikowi niewyłącznej licencji na publikację przezeń logotypów Usługodawcy na Stronie Internetowej Użytkownika, w okresie świadczenia tej usługi.
 2. Licencja, o której mowa w ust. 1 powyżej jest udzielana na następujących polach eksploatacji:
  1. utrwalanie,
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką,
  3. wprowadzenie do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
  4. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie w jednej domenie internetowej wskazanej w Zamówieniu.
 3. Wskazana w ust. 1 i 2 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne uzgodnienia pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będą stanowić inaczej.
 4. Użytkownik samodzielnie lub na podstawie odpowiedniego upoważnienia udziela Usługodawcy na logotyp działalności Użytkownika, Sklepu Internetowego lub Serwisu Internetowego nieodpłatnej, niewyłącznej i nieograniczonej czasowo i terytorialnie licencji, na korzystanie z niego do własnych celów prowadzonej działalności przez Usługodawcę na następujących polach eksploatacji:
 5. utrwalanie,
 6. zwielokrotnianie dowolną techniką,
 7. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
 8. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności w Serwisie.
 9. Użytkownik wyraża zgodę na umieszczenie ww. danych w wykazie klientów Usługodawcy, dostępnym m.in. w Serwisie.
 10. Wskazana ust. 5 powyżej licencja nie obejmuje prawa sublicencjonowania, a w tym prawa upoważniania innych osób do korzystania z treści w zakresie udzielonej licencji, chyba że odrębne porozumienie pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą będzie stanowić inaczej.
 11. W przypadku Dokumentu/ów przygotowywanych indywidualnie zgodnie ze specyfikacją Użytkownika, Usługobiorcy udziela się odpłatnej, wyłącznej licencji w przedmiocie posługiwania się zamówionymi dokumentami indywidualnymi przesłanymi drogą elektroniczną. Licencja ta obejmuje:
  1. utrwalanie,
  2. zwielokrotnianie dowolną techniką,
  3. wprowadzenie utworu do pamięci komputera oraz do sieci komputerowej,
  4. publiczne wyświetlanie lub odtwarzanie w Internecie, a w szczególności w Serwisie.

§ 9 Reklamacje

 1. Użytkownik ma prawo do złożenia reklamacji dotyczącej usług świadczonych przez Usługodawcę, w ramach Serwisu.
 2. Reklamacje mogą być przesyłane na adres e-mail Usługodawcy.
 3. Usługodawca w ciągu 14 (czternaście) dni kalendarzowych ustosunkuje się do reklamacji zgłoszonej przez Użytkownika i powiadomi go o sposobie rozpatrzenia reklamacji.
 4. Warunkiem niezbędnym do rozpatrzenia reklamacji jest dostarczenie przez Użytkownika opisu reklamacji oraz danych kontaktowych, w tym adresu e-mail.

§ 10 Wypowiedzenie umowy

 1. Użytkownik może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia i bez podania przyczyny, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 2. Usługodawca może rozwiązać umowę o świadczenie Usług w każdym czasie w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez Usługodawcę przed rozwiązaniem wyżej wymienionej umowy oraz postanowień poniżej.
 3. Rozwiązanie umowy o świadczenie Usług może nastąpić w zakresie konkretnej usługi płatnej z jednoczesnym utrzymaniem świadczenia przez Usługodawcę innych usług drogą elektroniczną.
 4. Użytkownik w celu rozwiązania umowy, wysyła wiadomość/oświadczenie na adres e-mail Usługodawcy z informacją o wypowiedzeniu umowy.
 5. Usługodawca, rozwiązuje umowę o świadczenie Usług, wysyłając wiadomość/oświadczenie na adres e-mail Użytkownika, podany przez Użytkownika podczas składania Zamówienia, przy czym rozwiązanie umowy następuje po upływie okresu wypowiedzenia wynoszącego 14 dni.
 6. W przypadku rażącego naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu, Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie Usług w trybie natychmiastowym, w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 7. Usługodawca ma prawo odmówić przyjęcia Zamówienia w granicach dozwolonych przez bezwzględnie obowiązujące przepisy prawa.
 8. Jeżeli po rozwiązaniu umowy o świadczenie usługi Monitoringu Użytkownik posługuje się dalej znakiem graficznym Usługodawcy, Usługodawca jest uprawniony do żądania kary umownej w wysokości 399 zł netto oraz obciążenia Użytkownika kosztami działań windykacyjnych.
 9. Usługodawca jest uprawniony do dochodzenia odszkodowania przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych.

§ 11 Postanowienia końcowe

 1. Regulamin obowiązuje od dnia opublikowania go na stronie Serwisu i zastępuje poprzednio obowiązujące regulaminy Serwisu.
 2. Treść Regulaminu może ulec zmianie. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie z dniem jego opublikowania na stronach internetowych Serwisu.
 3. Regulamin dostępny jest w języku polskim.
 4. Powielanie bądź publikowanie Regulaminu lub jego części bez pisemnej zgody Usługodawcy jest niedozwolone.
 5. Prawem właściwym dla rozstrzygania wszelkich sporów powstałych na gruncie Regulaminu jest prawo polskie.
 6. Wszelkie spory powstałe na gruncie Regulaminu, jako Przedsiębiorcy będą rozwiązywane przed Sądem Arbitrażowym przy Opolskiej Izbie Gospodarczej, 45-075 Opole ul. Krakowska 39.